0
0
0
s2smodern

 

 Seniorer på Web.

#SeniorsOnWeb

Mediekompetanse blir mer og mer viktig i dag og nytteverdien av å inneha basisferdigheter i data og internet er helt nødvendig. Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for denne typen kompetanse og det er da viktig å innvolvere pensjonistene i denne opplæringen. En basiskompetanse er viktig å inneha for seniorene og denne kompetansen kan defineres som et minimum av digitale ferdigheter.

For de som er på tampen av arbeidslivet og ikke har fått tilbud om opplæring i internt i firmaet, er der heller ikke noe offisiellt offentlig tilbud om dette. Mye av dagens samfunnsliv foregår på nett, og for ikke å falle utenfor dette, er det viktig at man som voksen har kompetansen og evnen til å delta i den moderne medieverdenen.

Imidlertid er der noen foreninger som gir denne opplæringen, som f.eks Seniornett. Dette er en forening som arbeider for å øke den digitale kompetansen blandt seniorene. Den yngre generasjon får denne kompetansen allerede i de første skoleår.Enkelte kommuner driver også med digital opplæring av seniorene, noe som har vært meget godt motatt av de eldre, men dette er noe som er avhengig av at kommunen bevilger og opprettholder tilskudd til dette. Av egen erfaring med digital opplæring av eldre vil jeg si at utrygghet er en årsak til at mange velger bort digitale løsninger, mangel på brukervennlighet er en annen.

 

Med alle de nye sosiale møteplasser som har dukket opp på internet, som: Facebook, Youtube, Google+ og Twitter osv, er det vanskelig for den eldre generasjon å henge med. Nettbank er blitt allemannseie og det offentlige har satset tungt på tjenester som minside.no og NAVs pensjonskalkulator. Flere og flere tjenester vi er avhengige av i hverdagen blir tilgjengelige på nett. Dette er arenaer som kan være meget nyttig for pensjonister og kan være med å løse andre problemer de eldre sliter med i hverdagen. Her kan nevnes banktjenester, handle matvarer, ensomhet eller kontakt med det offentlige.

Dessverre mangler mange i gruppen over 55 år den basiskompetansen som trengs for å benytte disse tjenestene, selv om de egentlig er av de viktigste målgruppene for tjenestene.

 

Undersøkelser utført av VOX og OECD viser at store deler av den norske befolkningen bruker pc daglig. Likevel er det nesten en fjerdedel som har liten eller ingen kompetanse når det gjelder å ta i bruk digitale verktøy. Videre er det sammenheng mellom mediekompetanse, og spesielt digitale ferdigheter, og alder, utdanning og arbeidslivet. Tendensene viser at de yngre behersker digitale verktøy bedre enn de eldre. Mediekompetansen ser ut til å stige med økende utdanning, og det er markante forskjeller i kompetansen mellom sysselsatte og arbeidsledige.  Arbeidslivet har vist seg å være en av de viktigste læringsarenaene for mediekompetanse og i særs den digitale kompetansen.

De som ikke er på nett 

Om lag 3 500 000 nordmenn mellom 16 og 79 år er på internett. Det utgjør 93 prosent. Totalt er det omtrent 270 000 personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder. Regjeringen vil halvere dette antallet i løpet av de neste fem årene. Gjennom bevissthet om befolkningens digitale kompetanse og god kunnskap om utviklingen, kan myndighetene føre en politikk som sikrer at alle som ønsker det, deltar på best mulig måte.

Kilde: SSB

Alder er den viktigste forklaringsfaktoren for digital deltakelse. For de mellom 16 og 54 år har omtrent alle, 99 prosent, brukt internett de siste tre månedene. For «60-åringene» (55–64 år) er andelen også veldig høy og ligger på 93 prosent. For «70-åringene» (65–74 år) har 69 prosent vært på nett. Det er altså et klart flertall av 70-åringene, men langt fra alle. Det er først i gruppen over 75 år (75–79) at nettbrukerne er i mindretall. I denne gruppen er andelen 47 prosent. I tillegg har vi gruppen eldre over 79 år, som ikke fanges opp av den offisielle statistikken. Her er også internettbrukerne i mindretall.

Over tid vil de forskjellene vi ser i dag gradvis bli mindre. Dette er fordi det er sannsynlig at de som er blitt vant til å bruke internett tar med seg sine vaner når de blir eldre.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Endringer i Adersammensetningen

Demografiske endringer

 

Det finnes knapt noe område som er viktigere å lære nå enn IKT og spesielt for de eldre. Livslang læring vil være nøkkelen til suksess både for menneskene, virksomhetene for samfunnet, og på IKT-området. Utfordringene til de forskjellige land i verden er illustrert i den demografiske utviklingen i grafene under.

 

Befolknings utvikling av eldre 2000 - 2014

Den Eldre Befolkningen er definer som de over 65 år. Andelen av denne mengde mennesker er beregnet som hele mengden, eldre og yngre, som prosentvis andelen av hele populasjonen. Den eldre mengde mennesker og størrelsen i forhold til den arbeidsføre andelen (15 – 64 år).

 

Sammenlignbarheten av den eldre populasjons data er påvirket av forskjeller, både i og mellom de forskjellige land i hvordan regioner og geografi i spredt beboelse og i urbane samfunn er tatt med i sammenligningene. Eldre mennesker ser ut til å være konsentrert i noen få områder i hvert enkelt land, noe som betyr et lite antall regioner må takle et antall spesifikke sosiale og økonomiske utfordringer i forhold til en økende alders sammensetning. 

 

Disse demografiske trendene har noen implikasjoner for de offentlige og private utgifter knyttet til pensjons utbetalinger, helse og utdanning og mere generellt for økonomisk vekst og velferd.

 

Indikatorene er målt i prosent av befolkningen. 

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Nettkurs.

Kurs for seniorer på Web.

 

-----------------------------------------------------------------

Motivasjon for utvikling og læring

De med høy grad av motivasjon og som opplever læring som relevant presterer ofte bedre, og indre motivasjon har større effekt enn ytre motivasjon.

Noen enkle men viktige pungt å ta med seg hvis man vil vekke seniorenes interresse og nysjerrighet for data

 

   • Unngå IT-sjargong, den kan være ekskluderende

   • Dataopplæring av eldre handler også om selvtillit. Bruk praktiske eksempler slik at man ser hva som er hensikten.

   • Det bør være mest mulig aldershomogene grupper

   • For seniorene er data et verktøy, så opplæringen må ha praktisk nytteverdi

   • La seniorene selv styre fremdriften og innholdet i opplæringen

 

Grunnkurs: Tar for seg de mest grunnleggende ved Internet, som å finne relevant informasjon om et emne. På dette kurset lærer man seg å betale regninger via Nettbanken, handle på nettet, betale for ferietur osv..Emne som også gjennomgåes er slektsgransking via internet.

 

 

Videregående: Dette kurset går i hovedsak ut på å lære og å bruke email: redigere meldinger, sende, motta og slette meldingene. Online Fotoalbum blir også gjennomgått og tatt i bruk i kombinasjon med email programmet.

 

 Læring på nettet: Ta et gratis grunnkurs i kjemieller et språk-kurs

 

 

 

Google Klasserom, en oversikt

Sikkerhet i Google Klasserom

    .

 

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Seniorsurferne kommer til nettet

 

 Det kommer stadig flere eldre i Norge til nettet, som vil benytter alderdommen til å ha kontakt med folk og skape seg nye kontakter via nettet, i stedet for å mimre og bla bakover i familiealbumene. Men finnes det noen øvre aldersgrense for å lære PC? Etter å ha undervist nær 200 seniorer fra 60 og oppover til 85 år kan jeg ikke se å ha observert noe slik grense.Det som kanskje kunne vært en ide er å etablere et spesialkurs for ”livredde”, men det har ikke noe med 70+ eller 80+ å gjøre, De livredde finnes også blandt 60+ og sikker under 60 også.

Målinger viser at 1 av 4 eier en PC og hver sjette PC er koblet til nettet blandt de eldre, og ofte ”arver” de PC’er fra de yngre etterhvert som de yngre kjøper nye,så det er ofte ikke siste modell de eldre sitter med, men det er ikke noe problem fordi de eldre har mest interresse for Internet og ikke PC teknologi i seg selv, alt de har bruk for finnes på nettet enten det er mail, tekstbehandling, eller andre ting. Andelen av eldre som eier PC og bruker den regner man med vil øke volsomt fremover.

 

Jeg har observert at etterhvert som de eldre oppdager på våres kurs hva en PC og internet kan brukes til; orientere seg i markeder som reiser, forsikringer, bestille matvarer på regntunge dager, eller at isholken er håpløs å bevege seg ut på den dagen, kan de sitte hjemme og bestille det de vil ha. De ser også at de kan holde kontakten med familie og venner over hele verden via email eller via sosiale media, som Facebook, Myspace, Youtube, Twitter eller andre.

Fjern frykten:

- Som en av de eldre siere det:”når noen ser på meg og tenker, når den gamle torsken der klarer det kan jeg også klare det”, da er man iferd med å opparbeide seg en mere uredd holdning til dette media. Dette var for ett år siden. Nå kommuniserer vedkommende med hele verden om den største hobbyen sin: Slektsforkning.

 

Så, man blir aldri for gammel til å lære. Kurset handler også om å ta bort frykten for å lære. Lokalsamfunn styrkes ved å fjerne frykten for informasjonsteknologi slik at innbyggerne kan ta ibruk de nye tjenestene som stadig blir lagt ut fra offentlige etater og private tjenesteleverandører. Post, bank, sykehus, kommune, osv. PC bruk øker også den sosiale samhandlingen og kan fjøre lokalsamfunn tettere. De eldre kan klikke seg inn og bestille time hos lege, bestille varer fra butikken, sjekke offentlige tjenester eller kommunisere med venner på andre siden av kloden. Lærer man dem opp til å bruke Google sin oversetter er heller ikke språket noen hindring.

 

For å få dette til må man ha støtte fra lokale myndigheter. Leie av lokale kan være et datarom på en skole. Prisen på undervisningen må ligge på et nivå som er akseptabel for en minstepensjonist. Videre kan det etableres et miljø for de eldre hvor tema internet og data er hovedfokus. Her kan man plukke lærdom fra andre, dra lærdom av andre seniorers erfaring og stimulere til videre nyskjerrighet. Partnerskap med lokalt næringsliv kan være en ide for sponsing av et samlingslokale inkludert PC’er med internet tilkopling. En møteplass for de eldre med fokus på data. Dette møtelokalet kan også tjen andre fungsjoner, for eksempel et sted for lokal ”sladder”, skader ikke, da det er i hovedsak lærelysten som trekker folk. Det er med på å gjøre et slikt sted til en meget sosial møteplass.

 

Noen eldre oppdager at å skrive oppgaver for hånd kan være et problem, og dette problemet kan en PC rette på. Mange har satt i gang med slektsforskning for å finne ut hvem de er, da dette er en mye enklere sak i dag med tilgang på internet og man kan gjøre det hele hjemmefra. Tidligere måtte man reise land og strand rundt for å finne data til sin forskning, men med en PC og tilgang til internet har man har hele verden som sitt bibliotek.

 

Mange eldre sier at de har ventet på denne muligheten i flere år, et internet kurs som er overkommelig økonomisk og pedagogisk. Det er viktig at læringen foregår i en avslappet atmosfære. At man glemmer stoff fra forrige leksjon har ingen betydning, da repitisjon er en viktig del av undervisningen. Det er viktig å unngå konkurranse situasjoner i læringen, slik at alle føler at de er med på ”reisen”.

Dugnad og idealisme.

I Norge er vi verdensmestere på dugnad og idealisme. Så å drifte et møtested for eldre, som beskrevet ovenfor kan selfølgelig gjøres på dugnad, og av de eldre selv. Det har vist seg at å få en god del eldre ut av ensomhet og isolasjon er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre den psykisk velvære hos mange. Man kan spørre om der er behov for PC og Internet opplæring av eldre. Svaret er definitivt ja. Et slikt initiativ kan som nevnt, få eldre ut av isolasjon og passivitet. Utover i mer grisgrente strøk er dette enda viktigere, da vi ser atmange steder er avfolket med yngre folk, kan slike initiativ gi overlevelsesmuligheter for slike bygdesamfunn. Det er kun når det skapes noe nytt at utvikling kan foregå.

0
0
0
s2smodern